فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

درزمان معاونت رتبه سوم کشوری در اداری مالی  -بالا بردن امتیاز مالی در واح وتقدیر نامه از ریاست منطقه2 

مجتبی افشاریان

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^