دروس

زمینه های تدریس

امار1و2 مدیریت رفتار - سازمان مدیریت-مدیریت تولید- صنعتی1

مجتبی افشاریان

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^