معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : مجتبی   افشاریان

پست الکترونیکی : afsharian1358@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : سمنان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی منابع و رفتار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته های مدیریت -حسابداری بانکداری بیمه 

معاون اداری مالی دانشگاه خلخال 4سال

عضو شورای پزوهشی-شورای اموزشی کمیته انظباطی ستاذپد ازدواج دانشجویی  عضو بسیج دانشجویی  بسیج اساتیدعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/11/20

مجتبی افشاریان

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^